Cliëntdossier

De plannen die in samenspraak met de cliënten worden gemaakt zijn vastgelegd in het cliëntdossier 'Jouw Omgeving'. Dit online platform biedt de cliënten, maar ook de ouders/verwanten en de medewerkers de mogelijkheid te werken aan het plan waar en wanneer ze maar willen.

De cliëntplannen

Hiermee streeft Reik naar optimale eigen regie van de cliënt. Het platform is zo ingericht dat cliënten zelf bepalen wie bijvoorbeeld met ze meekijkt in hun plan en de vorderingen die ze maken.

Risico’s in kaart

Op cliëntniveau wordt er bij aanvang van zorg een risico-inventarisatie gemaakt op een aantal thema’s.

Daar waar sprake is van een verhoogd risico wordt dit in samenspraak met de cliënt opgenomen in het dossier van de cliënt. Het niet opnemen van een risicovol thema in het plan van de cliënt wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor het thema, maar er wordt dan door de cliënt niet doelgericht aan gewerkt. Veelal komt dit doordat de hulpvraag van de cliënt een andere kan zijn dan in de risico-inventarisatie naar voren komt. Of dat de cliënt een andere prioritering aanbrengt in de werkpunten.

Medezeggenschap

Meedenken, meediscussiëren en meebeslissen. Reik vindt de inbreng van cliënten en hun vertegenwoordigers heel belangrijk.

Via medezeggenschap kunnen cliënten en hun vertegenwoordigers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken bij Reik. Dit helpt om de kwaliteit en tevredenheid binnen de organisatie hoog te houden. Bovendien krijgt de directeur van Reik via de medezeggenschapsraden belangrijke informatie van de cliënten en hun vertegenwoordigers. Dit helpt hen bij het ontwikkelen, uitvoeren en bijsturen van het beleid.

De Cliëntenraad (CR) is er voor én met mensen die zorg ontvangen van Reik. Zij praten, denken en beslissen mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten van Reik.  De cliëntenraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Bij Reik bestaat de CR uit twee deelraden, die elk apart vergaderen:

Cliëntenraad ouders/verwanten: Hierin zitten de ouders/verwanten van cliënten die zorg krijgen van Reik.
Cliëntenraad: In deze raad zitten cliënten die bijvoorbeeld tijdelijk verblijven in (behandel)groepen van Reik. De cliënten krijgen ondersteuning van een coach.

Opkomen voor jezelf en anderen

De cliëntenraad: meepraten, meedenken en adviseren. Voor Reik is de inbreng van cliënten en hun verwanten van grote waarde. Daarom is er de cliënten- en deelraad verwanten. Deze raad is er voor en met mensen die zorg ontvangen van Reik. De raad praat, denkt en beslist mee over allerlei onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.

Eind 2018 is een speciaal Reik magazine samengesteld met hierin ook een artikel over de Reik-cliëntenraad. Het hele artikel vind je in de bijlage.